ARCHIV

Zápis do 1. tříd

Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku, včetně dětí, kterým byl odložen začátek školní docházky o rok.

K zápisu je vhodné se přihlásit předem elektronicky na školním webu www.zszamberk.cz (odkaz „Zapsat dítě online“).

Zde si může zákonný zástupce předvyplnit:

A je hotovo. Téměř. Vyplněnou přihlášku je pak nutno podepsanou doručit do školy. Pokud nemáte možnost si dokument vytisknout, vyřešíme to na místě.

Osobní doručení je nejvhodnější varianta, ale máte možnost dodat i dalšími způsoby:

K zápisu přijďte nejlépe i s dítětem (s sebou rodný list!). Děti se budou fotit, prohlédnou si školu, splní jednoduché úkoly, dostanou drobné dárečky.

Po ukončení zápisového období (po 30. dubnu) bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod registračními kódy. (na webových stránkách školy a na vchodových dveřích)

V případě nejasností, dotazů nebo potřeby konzultace je možno kontaktovat ředitele školy na čísle 737 100 228. Pro komunikaci emailem a zasílání dokumentů: zspospisil@seznam.cz

Chcete-li zapsat dítě mladší, které dovrší šestý rok od 1. září 2024 do 30. června 2025, kdy je možné využít nástupu do přípravné třídy, zkontaktujte se pro podrobnosti s ředitelem školy.

Rozpočet a střednědobý výhled

Schválený rozpočet na rok 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 

Stávka - vyjádření ředitele

Vážení rodiče, dovolte mi Vás informovat, proč jsme se rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas se změnami ve financování škol a připojili jsme se k jednodenní výstražné stávce dne 27. listopadu 2023. Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání, a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil:

· omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější,

· zvyšování počtu žáků ve třídách,

· omezování volitelných předmětů,

· snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga a snížení jejich počtu na škole

· ohrožení společného vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,

· omezení pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání,

· škrty v počtu nepedagogických pracovníků (ekonom, školník, uklízečka, kuchař),

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

Chtěli bychom Vás poprosit o podporu ve společném boji za udržení kvality vzdělávání ve školách.

Za všechny zaměstnance ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Roman Pospíšil

Změna hesla do Bakalářů

Vážení rodiče, čas od času se stane, že je třeba se do Bakalářů znovu přihlásit. Může to být při výměně počítače, mobilního telefonu, nebo při nějaké aktualizaci systému nebo aplikace. Při velikosti naší školy je pro mě velmi zatěžující obnovovat pokaždé heslo těm z vás, kteří ho zapomněli, ztratili apod.

Chtěl bych tedy moc poprosit, abyste si vygenerované (obtížně zapamatovatelné heslo) změnili na nějaké vaše, které si budete pamatovat. Tuto změnu je třeba provést na počítači přes internetový prohlížeč, pokud vím, nejde to v mobilní aplikaci. Pro názornost jsem připravil obrazový návod – viz níže. Po změně se samozřejmě budete muset s novým heslem znovu přihlásit i v mobilní aplikaci, ale pak už by vše mělo fungovat. Ještě poznámku k politice hesel: musí se skládat z kombinace písmen a číslic, mít minimálně 8 znaků a nemělo by obsahovat část jména nebo příjmení! Pokud se vám i přesto stane, že se vám přihlášení nebude dařit, samozřejmě se mi ozvěte a já heslo obnovím.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Jan Šebrle, zást. řed.

jan.sebrle@zszamberk.cz


Elektronická žákovská knížka

Odkaz na obrazový návod přístupu do elektronické žákovské knížky. Vážení rodiče, pro tento školní rok se naše škola rozhodla přejít na elektronické vedení klasifikace a komunikace se zákonnými zástupci prostřednictvím webových aplikací Bakaláři. 

Pro ty z vás, kteří si přejí vést komunikaci ohledně prospěchu a absence po přechodnou dobu i v písemné podobě (do doby, než se naučíte zacházet s elektronickou ŽK), je připravena prozatímní Žákovská knížka, kterou dostanou vaše děti během prvního týdne. Během září dostanete od třídních učitelů přístupové údaje, kterými se můžete do aplikace přihlásit. Máte dvě možnosti přístupu:

1) Prostřednictvím počítače přes internetový prohlížeč – na webových stránkách naší školy najdete odkaz, který vás přesměruje na stránky Bakalářů a zde se přihlásíte.

2) Můžete využít mobilních zařízení (telefon, tablet) – zde si nejprve stáhnete aplikaci Bakaláři a nainstalujete ji do svého zařízení. Do ní se opět přihlásíte pomocí jména a hesla.

V obou případech si změníte heslo, aby byla zaručena ochrana osobních údajů.

Po přihlášení budete mít k dispozici několik modulů:

Komens – komunikační modul, který budeme využívat k ohlašování plánované absence a k omlouvání absence neplánované. A dále k veškeré komunikaci s vyučujícími, případně s vedením školy. (chtěli bychom postupně opustit ostatní formy komunikace, na které jste byli zvyklí: e-mail, důvěrníčky, lístky,…)

Známky – v tomto modulu můžete sledovat prospěch dítěte. U každé známky je zároveň její váha a zobrazuje se i průměr z daného předmětu.

Rozvrh – zde se vám zobrazí vždy aktuální rozvrh (případné změny se projeví hned, jak je provedeme a odpadne tedy problém s aktualizací rozvrhů na stránkách školy).

Plán akcí – zde se objeví akce, které čekají vaši třídu.

Suplování – modul upozorňující na aktuální změny rozvrhu.

A další…

Věříme, že vám tato nová forma komunikace bude vyhovovat vzhledem k její rychlosti a přehlednosti. Ve chvíli, kdy usoudíte, že již není třeba papírové podoby ŽK, prosíme, abyste nám to dali vědět a tuto knížku odevzdali třídnímu učiteli. Aktualizace  3.9.2018: Na pedagogické radě bylo rozhodnuto, že známky do písemné ŽK budou učitelé zadávat do 31.10.2018. Pouze ve velmi výjimečných případech by tato komunikace pokračovala po tomto datu.

Za vedení ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Mgr. Jan Šebrle, zástupce ředitele